تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم - منابع ازمون ارشد حقو1391R
 
بسم الله الرحمن الرحیم
انسانم آرزوست...
آزمون
1 Law Texts گودرز افتخار جهرمی گنج دانش كارشناسی ارشد قضاوت
2 نکات مهم Law Texts محمود رمضانی عدالت
3 GCSE Law حسین رحیمی خجسته مجد
4 مجموعه آزمون‌های متون حقوقی محمود رمضانی بهنامی
5 ترجمه تحت اللفظی Law Texts محمود رمضانی بهنامی
مــتـــــون  فــقــــــه
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ویژه‌ی آمادگی آزمون
1 متن تحریرالروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی) سید مهدی دادمرزی سمت كارشناسی ارشدقضاوت
2 لمعة دمشقیة دكتر علی شیروانی دارالفكر
3 شرح لمعه دكتر علی شیروانی دارالفكر
4 مباحث حقوقی شرح لمعه دكتر اسدالله لطفی مجد
حـــقـــوق مــدنــــی
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ویژه‌ی آمادگی آزمون
1 قانون مدنی در نظم حقوق كنونی دكتر ناصر كاتوزیان میزان كارشناسی ارشدقضاوت ، سردفتری ، وكالت و  مشاوران حقوقی
2 وقایع حقوقی دكتر ناصر كاتوزیان به نشر
3 اعمال حقوقی دكتر ناصر كاتوزیان به نشر
4 درس‌هایی از عقود معین 1 و 2 دكتر ناصر كاتوزیان گنج دانش
5 جزوات حقوق مدنی 3 و 4 دكتر درودیان دانشگاه تهران
حــقــوق تـجــارت
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ویژه‌ی آمادگی آزمون
1 حقوق تجارت ( 5 جلد ) دكتر ربیعا اسكینی سمت كارشناسی ارشدقضاوت ، سردفتری ، وكالت و  مشاوران حقوقی
2 قانون تجارت در نظم حقوق كنونی محمد دمیرچیلی میثاق عدالت
3 قانون تجارت1311 ـ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 ـ قانون اداری تصفیه امور ورشكستگی  قانون صدور چك. جهانگیر منصور آگاه
4 حقوق اسناد تجاری/ دكتر كوروش كاویانی دكتر كوروش كاویانی میزان
5 حقوق شركت‌های تجاری/ دكتر كوروش كاویانی دكتر كوروش كاویانی میزان
آئــیــن دادرسـی مــدنی
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ویژه‌ی آمادگی آزمون
1 كتاب آئین دادرسی مدنی (سه جلدی) دكتر عبدا ... شمس دراك كارشناسی ارشدقضاوت ، سردفتری ، وكالت و ،مشاوران حقوقی
2 متن قانون اجرای احكام مدنی. جهانگیر منصور آگاه
3 متن قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مربوط به دادرسی مدنی از قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81. جهانگیر منصور آگاه
حقوق جزای عمومی
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ویژه‌ی آمادگی آزمون
1 حقوق جزای عمومی (دو جلدی) دكتر محمد علی اردبیلی میزان كارشناسی ارشدقضاوت ، سردفتری ، وكالت و مشاوران حقوقی
2 بایسته‌های حقوق جزای عمومی دكتر رضا نوربها میزان
حقوق جزای اختصاصی
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ویژه‌ی آمادگی آزمون
1 حقوق جزای اختصاصی 1(جرایم علیه اشخاص) دكتر حسین آقایی نیا میزان كارشناسی ارشدقضاوت ، سردفتری ، وكالت و مشاوران حقوقی
2 حقوق جزای اختصاصی 1(جرایم علیه اشخاص) دكتر حسین میر محمد صادقی میزان
3 حقوق جزای اختصاصی 1(جرایم علیه اشخاص) دكتر امیر خان سپهوند مجد
4 حقوق جزای اختصاصی 2 (جرایم علیه اموال و مالكیت) دكتر حسین میر محمد صادقی میزان
5 حقوق جزای اختصاصی 2 (جرایم علیه اموال و مالكیت) دكتر جعفر حبیب زاده سمت
6 حقوق جزای اختصاصی 2 (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) دكتر حسین میر محمد صادقی میزان
آئین دادرسی كیفری
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ردیف
1 قانون آئین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری ، مصوب 1378. جهانگیر منصور آگاه كارشناسی ارشدقضاوت ، سردفتری ، وكالت و مشاوران حقوقی
2 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381. جهانگیر منصور آگاه
3 آیین دادرسی كیفری (جلد 6 و 5 ) دكتر محمود آخوندی سمت
4 آیین دادرسی كیفری (دو جلدی)/ دكتر محمد آشوری ارشاد اسلامی
5 آیین دادرسی كیفری (یك جلدی) دكتر خالقی شهر دانش
حقوق بین‌الملل خصوصی
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ردیف
1 حقوق بین‌الملل خصوصی دكتر محمد نصیری آگاه كارشناسی ارشد 
2 بایسته‌های  حقوق بین الملل خصوصی دكتر محمود سلجوقی میزان
3 حقوق بین‌المللی خصوصی (تعارض قوانین) دكتر نجادعلی الماسی میزان
4 مجموعه نكات مهم و كلیدی و نموداری حقوق بین‌الملل خصوصی محمود رمضانی بهنامی
5 قانون مدنی (بخش اشخاص ، تابعیت اقامتگاه) جهانگیر منصور آگاه
حقوق تعهدات
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ردیف
1 قانون مدنی در نظم حقوق كنونی دكتر ناصر كاتوزیان میزان كارشناسی ارشد 
2 اعمال حقوقی دكتر ناصر كاتوزیان به نشر
3 وقایع حقوقی دكتر ناصر كاتوزیان به نشر
4 قانون مسئولیت مدنی جهانگیر منصور آگاه
5 جزوه‌ی حقوق مدنی 3 و 4 دكتر درودیان دانشگاه تهران
متون فقه (تحریرالوسیله)
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ردیف
1 تحریر الوسیله (چهار جلدی) حضرت امام خمینی (ره) دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامع مدرسین علمیه قم مشاوران حقوقی
حــــقـــوق بــیــن‌الــمــلــل عــمـومی
ردیف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر ردیف
1 حقوق بین‌الملل عمومی دكتر محمدرضا ضیایی بیگدلی گنج دانش كارشناسی ارشد 
2 بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی‌ دكتر رضا موسی زاده میزان
3 حقوق سازمان‌‌های بین‌المللی دكتر رضا موسی زاده میزان
4 جزوة حقوق بین‌الملل عمومی (2 و 1) دكتر ابراهیم بیگ‌زاده دانشگاه شهید‌بهشتی
5 اساسنامه سازمان ملل متحد ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری    
6 عهدنامه وین 1963   آثار اندیشه
7 منابع مربوط به سازمان‌های بین‌الملی نیز مطالعه شود.    
حــــقــــــوق اســـاسی
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ردیف
1 حقوق اساسی (دوجلدی) دكتر سید محمد‌هاشمی‌ میزان كارشناسی ارشد 
2 قانون اساسی جهانگیر منصور آگاه
3 بایسته‌های حقوق اساسی دكتر ابوالفضل قاضی میزان
4 كتاب آبی  حقوق اساسی هوشیاران ـ صمدی كانون فرهنگی آموزش
5 مجموعه آزمون‌های حقوق اساسی به همراه درسنامه جامع و نكات مهم محمود رمضانی عدالت
حــــــقــــــوق اداری
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ردیف
1 حقوق اداری دكتر عبدالحمید ابوالحمد توس كارشناسی ارشد 
2 حقوق اداری دكتر منوچهر مؤتمنی سمت
3 حقوق اداری دكتر رضا موسی‌زاده میزان
4 جزوة حقوق اداری ( 2 و 1 ) دكتر امیر ارجمند دانشگاه شهید‌بهشتی
5 قانون استخدام كشور ـ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ـ قانون تقسیمات كشوری قانون محاسبات عمومی جهانگیر منصور آگاه
ســـازمـــان‌هـــای بــیــن‌الــمـــلی
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ردیف
1 حقوق سازمان‌های بین‌المللی دكتر رضا موسی‌زاده میزان كارشناسی ارشد
2 حقوق سازمان‌های بین‌المللی دكتر آقایی عدالت
منابع جزا و آیین دادرسی كیفری ویژه حقوق بشر
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ردیف
1 حقوق جزای عمومی (دو جلدی) دكتر محمد علی اردبیلی   میزان كارشناسی ارشد
2 حقوق جزای اختصاصی دكتر حسین میر محمد صادقی میزان
3 كتاب آبی حقوق جزای عمومی   كانون فرهنگی آموزش
4 قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق كنونی رضا شكری مهاجر
5 متن قانون آئین دادرسی كیفری  جهانگیر منصور آگاه
حـقــــوق ثــــبـــت
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ردیف
1 حقوق ثبت املاك (1 و 2) دكتر محمود تفكریان نگاه بینه سردفتری و مشاوران حقوقی 
2 حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) دكتر محمود تفكریان نگاه بینه
3 حقوق ثبت اسناد و املاك دكتر غلام‌رضا شهری جهاد دانشگاهی
امور حـــسبـــی
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ردیف
1 قانون امور حسبی جهانگیر منصور آگاه مشاوران حقوقی
2 قانون امور حسبی در رویه قضایی سید احمد باختر جنگل
اصــــول فـــقــــــه
ردیف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ردیف
1 مبانی استباط حقوق اسلامی ابوالحسن محمدی دانشگاه تهران كارشناسی ارشد و وكالت 
2 اصول فقه (1 و 2) علامه محمد‌رضا مظفر دارالعلم
3 جزوه درسی اصول فقه دكتر شعبان حق‌پرست دانشگاه علامه طباطبائی


درباره وبلاگبه وبلاگ من خوش امدید
نظر یادتون نره
هر انسان کتابی است در انتظار خواننده اش

مدیر وبلاگ : رام
نویسندگان
نظرسنجی
شما طرفدار کدام تیم فوتبال ایرنی هستین؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
چت روم
آوای دل
دریافت همین آهنگ
دوستانتان را به یك شغل پردرآمد و آسان دعوت كنید : « جزئیات »
Email: