تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم - لیست پایان نامه های حقوق بین الملل
 
بسم الله الرحمن الرحیم
انسانم آرزوست...

نمره

تاریخ­دفاع

استادمشاور

استادراهنما

دانشجو

عنوان پایان­نامه

ردیف

20

18/12/76

دكتر الماسی

دكترممتاز

ناصرقربان­نیا

جایگاه­اخلاق در حقوق­بین­الملل­

1

20

1/3/77

دكترنجفی­اسفاد

دكترمیرعباسی

سعید رهایی

آثارعهدنامه­های­بین­المللی درایجادتعهددولت ثالث

2

18

10/4/77

دكترسیدفضل­ا... موسوی

دكترمیرعباسی

احمد

اسماعیل تبار

حق­شرط­درقراردادهای­بین­المللی

3

19

17/6/77

دكترقنبری

دكترهنجنی

سیداحمدرضا حسینی­الست

بررسی­اصل­­تغییربنیادین­اوضاع­واحوال­به عنوان­یك­اصل­كلی­حقوق

4

5/19

15/10/77

دكترهنجنی

دكتربیگ­زاده

سیدمصطفی میرمحمدی

مصونیت­هیئت­های نمایندگی­دولت ها نزدسازمان­های­بین­المللی

5

19

17/10/77

دكترامیرارجمند

دكترسیدجمال سیفی

محمدساجدی فومنی

نقش­دیوان بین­المللی دادگستری در شناسایی قواعدعرفی

6

19

17/10/77

دكترنجفی­اسفاد

دكترمیرعباسی

مسلم­خلفی

حقوق ارتباطات ماهواره­ای

7

18

22/7/78

دكترهنجنی

دكترسیفی

اسدالله­ایزدی

رژیم­حقوقی­اعمال­یك­جانبه­دولت­ها

8

5/16

2/8/78

دكترقنبری

دكترمیرعباسی

سیدعلی نریمانی

مسؤولیت  بین­المللی­ سازمان­های   

بین المللی

9

18

3/8/78

دكترنجفی­اسفاد

دكتراردشیر امیرارجمند

محمدحسن مظفری

مسؤولیت­ بین­المللی­ آلوده­كنندگان آب­ها

10

18

12/2/79

دكترمیرعباسی

دكترموسوی

سیدكاظم­حسینی

استرداد اموال فرهنگی

11

5/17

12/7/80

دكترموسوی

دكترسیدمحمد سیدفاطمی

روح­الله شریعتی

روابط سیاسی دولت اسلامی بادولت غیراسلامی

12

15

17/10/80

دكترنجادعلی الماسی

دكترمحسن محبی

محسن صادقی

مداخله دادگاههادر داوریهای تجاری بین المللی

13

18

1/11/80

آقای قربان­نیا

دكترسید فاطمی

مصطفی رستمی

بررسی حقوق كودك در كنوانسیون1989 وحقوق اسلام

14

5/16

20/11/80

دكتركدخدایی

دكترمیرعباسی

علیرضا كمیلی

بررسی­قواعدعمومی­وخاص قراردادهای­بین­المللی­انتقال­تكنولوژی­ساخت­­كارخانه­وتاسیسات

15

19

2/4/81

آقای قربان­نیا

دكترسیفی

حمیدرضا طوسی

نقش­نظارتی­كمیسیون­حقوق­بشر

سازمان ملل ­

16

25/19

29/7/81

دكترناظمی

دكترمیرعباسی

پیمان­قنبری

نظام­حقوقی­دریاچه­های­بین­المللی

­با نگاهی

17

18

9/8/81

دكترالماسی

دكترسید فاطمی

سیدمحمدحسین دستغیب

داراشدن ناعادلانه در حقوق بین­الملل عمومی

18

16

27/8/81

دكترنجفی­اسفاد

دكترمیرعباسی

قربان­مهاجران

مداخله­بشردوستانه­درنقض­فاحش­قواعد حقوق بشر

19

5/17

19/10/81

دكترمیرعباسی

دكترامیرارجمند

علی خایفی

نقش­دادگاه­های­ملی­درتضمین

قواعدحقوق بشر

20

5/18

28/1/82

آقای قربان­نیا

دكترسید فاطمی

عبدالله­شریعت

مسؤولیت بین­المللی­دولت­هادر قبال حقوق بشر

21

5/18

7/3/82

دكترموسوی

دكترمیرعباسی

محمدرضا سامع

نظام حقوقی رودهای بین­المللی

22

16

7/3/82

دكترمحبی

دكترمیرعباسی

بهروزكشتگر

قانون­حاكم­برقراردادهای­دولت­بااتباع­خارجی­باتكیه­برقراردادهای­نفتی

23

25/19

24/7/82

دكترموسوی

دكتراردشیر امیرارجمند

مهدی فیروزی

حق برمحیط زیست در اسناد

بین­المللی واسلام

24

15

3/10/82

دكترمیرعباسی

دكترمسعود وفاكیش

سعید احمدپناه

بررسی­رزرو­بعمل­آمدهاازسوی ج.ا.ا.نسبت­به­كنوانسیون­1958 نیویورك سیمدینق بین الملل حقوق اسلام

25

18

4/10/82

دكترسیدفاطمی

دكترامیرارجمند

گلاله­عبدالله­پور

شرط بر معاهدات حقوق بشری

26

14

4/10/82

دكترنجفی­اسفاد

دكترمیرعباسی

محمدعلی­بیرانوند

تعدیل قاعده پرچم

27

17

2/11/82

دكترامیرارجمند

دكترسیدفاطمی

مریم فلاحتی

بهره­كشی­غیرقانون(نامشروع)ازانسان

28

19

14/11/82

دكترمیرعباسی

دكتركدخدایی

شكرالله­شكری

مسؤولیت­بین­المللی­دولتها­درنتیجه عملكردرسانه­های­صوتی­وتصویری­فراملی­

29

5/18

26/12/82

دكتر   قربان­نیا

دكتر كدخدایی

سیدمحمود اندرزگو

دكترین جنگ عادلانه ازدیدگاه حقوق بین الملل

30

5/18

26/12/82

آقای قربان­نیا

دكترسیدفاطمی

علی­هراتی­زاده

رابطه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه

31

17

3/5/83

دكترخدایی

دكترنجفی­اسفاد

میرهادی­قره سیدرومیانی

كمك ونجات در دریا از دیدگاه حقوق بین الملل

32

5/18

7/5/83

دكتر قربان­نیا

دكتر امیرارجمند

بهزادحاتم­زاده

تاثیر اندیشه هابز و لاك بر حقوق بشر

33

5/16

7/5/83

دكترحبیبی

دكتر  سیدفاطمی

اكبرساوری

حق و آزادی آموزشی وپرورش در نظام بین­المللی حقوق بشر

34

19

16/6/83

دكترمصفا

دكترجمشید ممتاز

رزی­السادات میرعباسی

نقش­نهادهای­نظارتی­ایجادشده­بوسیله­اسنادحقوق­بشردرحسن­اجرای­تعهدات­دولتهادرزمینه­حقوق­بشر­

35

19

31/6/83

دكترعسكرخانی

دكترهنجنی

صفرعلی­

مرادی

پیمان منع گسترش سلاحهای هسته­ای وحاكمیت ملی­ایران

36

18

23/7/83

دكترقنبری

دكتربیك­زاده

مهدی

­نیك سرشت

تجدیدساختارشورای امنیت و علل شكست یا توقف طرح­آن

37

18

7/8/83

دكترامیرارجمند

دكترسیدفاطمی

حسین امینی

نقش­شورای­امنیت­سازمان­ملل متحددرتوسعه­حقوق­بشروحمایت ازآن

38

18

12/9/83

دكترآزمایش

دكتر سیفی

نرگس

­جان­نثاری

مسؤولیت دولت آلمان درقبال تجهیزتسلیحات شیمیایی عراق

39

18

26/9/83

دكترقربان­نیا

دكترنجفی­اسفاد

مجیدعبدی­پور

مصونیت­سران­دولت­هادرقبال­نقض­فاحش حقوق بشر

40

18

1/11/83

دكترامیرارجمند

دكتر سیدفاطمی

علیرضا پاك

كرامت­انسانی­به­عنوان­مبنای نظام

بین­الملل­حقوق بشر

41

19

20/12/83

دكتر قربان نیا

دكتر         نجفی­اسفاد

مهدی

هادی

ضمانت اجرای آراء دیوان بین­المللی دادگستری

42

17

25/1/84

دكتر قربان­نیا

دكتر

محقق­داماد

محمدامین

عابدی

پذیرش صلاحیت دیوان كیفری

بین­الملل و قاعدة نفی سبیل

43

18

4/3/84

دكتر مكرمی

دكتر قنبری

سیما

نام­آوریان

ترتیبات بانك جهانی در اعطای وام به كشورهابا تاكید در امور داخلی

44

5/16

24/3/84

دكتر داراب پور

دكتر افتخار

آرش خلعتبری

حقوق تجارت الكترونیك ومشكلات حقوق بین الملل آن ومقایسه اجمالی با

45

5/17

15/4/84

دكترمیرعباسی

دكترنجفی­اسفاد

حسن صیادی

مسؤلیت بین­المللی­دولتهادرقبال­آلودگی های نفتی دریاها

46

25/15

16/6/84

دكتر قربان نیا

دكتر هنجنی

امین امانی بابادی

تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل با تكیه بر حوادث 11 سپتامبر

47

18

27/6/84

دكتر جنیدی

دكتر محبی

مریم

صبوحی بهره

بررسی صلاحیت مركز رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ها

48

18

19/7/84

دكتر آزمایش

دكتر سیفی

طیبه اسدی

رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر با تأكید بر حقوق بنیادین

49

5/19

25/7/84

دكتر حبیبی

دكتر قربان نیا

آرامش شهبازی

نقش مبانی در شكل گیری و تحول منابع حقوق بین الملل

50

17

16/8/84

دكتر حبیبی

دكتر نجفی اسفاد

مهدی برزگر

بررسی وضعیت اشغال عراق در حقوق بین­الملل

51

5/18

16/12/84

آقای رهایی

دكتر قربان­نیا

محمدزكی احسانی

افغانستان وحقوق بشر

52

5/17

17/12/84

دكتر قربان­نیا

دكتر

نجفی­اسفاد

سعیده

رمضانی

بررسی مسوولیت دولتها ناشی از آلودگیهای غیر نفتی در دریا

53

75/17

24/12/84

دكتر میرعباسی

دكتر نجفی اسفاد

نازدخت پرچمی

بررسی كنوانسیون سولاس و نحوه اجرای آن در ایران

54

5/18

13/2/85

دكتر كولایی

دكتر هنجنی

سیدمحمد

عالمی

مسولیت اتحادجماهیرشوروی درقبال توسل به زور علیه افغانستان

55

18

19/7/85

دكتر نجفی اسفاد

دكتر میرعباسی

محمدصادق دهقان

افغانستان و حق بر توسعه

56

18

7/8/85

دكتر قربان نیا

دكتر نجفی اسفاد

فلورا ربیعی

حمایت از حقوق مالكیت فكری در سازمان جهانی تجارت

57

19

1/9/85

دكتر محبی

دكتر سیفی

محمد كاكاوند

جرح داور در رویه دعاوی ایران – ایالات متحده

58

19

3/12/85

دكتر قربان نیا

دكتر نجفی اسفاد

لیلا ذباح

قابلیت اعمال كنوانسیون 1969 وین در حقوق معاهدات بر تفسیر قراردادهای عمده نفتی خاورمیانه

59

5/18

10/12/85

دكتر قربان نیا

دكتر امیرارجمند

محمدرضا كریمی

نقش كمیته حقوق بشر در توسعه حقوق بشر

60

5/18

10/12/85

دكتر مصفا

دكتر عراقی

عبدالعزیز دانش

حقوق كودك در افغانستان باتكیه بر وضع حقوقی كودكان از منظر اسناد بین­المللی

61

18

22/1/85

آقای رهایی

دكتر میرعباسی

مرضیه

صادق­بزرگی

مسؤولیت سازمانهای بین­المللی در قبال نقض حقوق بشر

62

18

23/1/86

دكتر هنجنی

دكتر بیك­زاده

محمدرضی طبسی حائری

اقدامات متقابل در نظم كنونی

حقوقی بین­الملل

63

5/17

29/1/86

دكتر نجفی اسفاد

دكتر محبی

فرناز محمدزمان­خانی

آثار حقوقی عضویت جمهوری اسلامی ایران در اژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

64

17

6/2/86

دكتر داشاب

دكتر مصفا

فریبا حعفری

حمایت بین­الملل از كودكان گرفتاردر مخاصمات مسلحانه

65

5/17

6/3/86

دكتر قربان نیا

دكتر هنجنی

شراره بیگدلی

چگونگی رعایت حقوق بشر دوستانه در عراق تحت اشغال

66

5/18

10/4/86

آقای رهایی

دكتر نجفی­اسفاد

فاطمه غلامی

عملكرد كمیته بین­المللی صلیب سرخ در حمایت از محبوسین

67

16

10/4/86

دكتر قربان­نیا

دكتر

حبیبی­مجنده

سونا قاسمی

ثبت بین­المللی اختراعات با تكیه بر جامعه بین­المللی در زمینه اختراعات پی.سی.تی

68

14

1/5/86

دكتر نجفی اسفاد

دكتر سیدباقر میرعباسی

مهدی رضایی

صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای داخلی

69

5/17

29/6/86

آقای رهایی

دكتر هنجنی

باسل بقلوله

تأثیرنظرمشورتی دیوان بین­المللی درقضیه دیوار حائل برحقوق بشردوستانه

70

25/18

29/7/86

آقای رهایی

دكتر میرعباسی

سیمه مشایخ عاملی

تعهد دولتها در آموزش حقوق بشر دوستانه بین المللی به نیروهای مسلح

71

18

10/8/86

دكتر قربان نیا

دكتر محبی

آناهیتا صدرعضدی

اصول حاكم برجبران خسارت ناشی از سرمایه گذاری خارجی باتأكیدبر موافقت نامه های دوجانبه بین ایران وسایردولتها

72

18

12/8/86

دكتر نجفی اسفاد

دكتر قربان نیا

بی تا خداپرست

نطریه نوین دفاع پیشدستانه در حقوق

بین الملل

73

5/16

16/8/86

آقای رهایی

دكتر حبیبی

فرزانه زاهد

رویكرد فمینیستی به حقوق بین الملل

74

18

30/8/86

آقای رهایی

دكتر

سادات اخوی

احسان راستی

موانع اجرای كنوانسیون منع شكنجه در كشورهای عضو

75

5/17

3/9/86

آقای رهایی

دكتر

سادات اخوی

مریم صفری

تعهدات دولت­ها و آثار ناشی از نقض آن در حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه

76

75/18

5/9/86

دكتر ساورایی

دكتر محبی

پرستو

اسماعیل زاده

حل و فصل اختلافات ناشی از ثبت اسامی دامنه در سازمان جهانی مالكیت معنوی

77

17

27/9/86

دكتر قربان نیا

دكتر نجفی اسفاد

علی اكبر نوروزی

نظام حقوقی رودخانه مرزی با نگاهی ویژه به نظام حقوقی رودهای مرزی ایران و عراق

78

18

9/11/86

دكتر افتخارجهرمی

دكتر محبی

واهه طارویان

روندجدیدداوری بین­المللی درزمینه

 قراردادهای دولتی

79

5/17

9/11/86

دكتر حبیبی

دكتر میرعباسی

آرش نائینی زاده

نظام حل وفصل اختلافات تجارت جهانی

80

16

21/12/86

دكتر قربان نیا

دكتر حبیبی

علی قراگزلو

مشروعیت و صلاحیت محكمه عالی كیفری عراق در پرتو مقررات بین المللی

81

18

19/2/87

دكتر حبیبی

دكتر

نجفی اسفاد

حمیدرضا پریزاد

كمیسیون حقوق بشر: ساختار، عملكرد و ضرورت تحول

82

17

2/4/87

دكتر حبیبی

دكتر امیرارجمند

گلبرگ پورسلطانی

حق بر اطلاعات در نظام بین­المللی حقوق بشر

83

18

5/6/87

دكتر قربان نیا

دكتر نجفی اسفاد

صدیقه سوری

تصمیمات شورای امنیت و قاعده امره

84

17

29/7/87

آقای رهایی

دكتر قربان نیا

آرمان خورسند

تجارت اسلح در مخاصمات مسلحانه در پرتو مقررات بین المللی بیطرفی

85

19

22/8/87

آقای رهایی

دكتر بیگ زاده

نگار نباتی

حمایت از معلولین در نظام بین الملل حقوق بشر

86

18

22/8/87

دكتر میرعباسی

دكتر بیگ زاده

محمدصادق

زنجیره ای

نقش دیوان بین­المللی دادگستری در توسعه و تدوین حقوق معاهدات

87

18

15/10/87

دكتر قربان نیا

دكتر كدخدایی

نرجس حسینی

حقوق بشر و صلح سازی

88

17

11/12/87

دكتر كدخدایی

دكتر قربان نیا

نادر اخگری بناب

خشونت جنسی در حقوق بین­الملل با تكیه بر رویه دیوان بین­المللی كیفری برای یوگسلاوی سابق

89

5/18

24/12/87

دكتر حبیبی

دكتر بیگ زاده

ستاره شریفان

حمایت از تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل

90

19

24/12/87

دكتر قربان نیا

دكتر بیگ زاده

نسرین ترازی

نظارت آژانس بین­المللی اتمی بر فعالیت دولت­های فاقد سلاح هسته­ای عضو

91

5/17

24/3/88

دكتر قربان نیا

دكتر محقق داماد

عبدالرسول قاسمی كجانی

عملیات انتحاری در حقوق بین­الملل و اسلام

92

5/18

10/4/88

دكتر حبیبی

دكتر فضایلی

اسعد كعبی

دادرسی منصفانه در محكمه عالی عراق

93

19

17/4/88

دكتر حبیبی

دكتر بیگ زاده

رضا ایازی

جنایت تجاوز در دیوان بین المللی كیفری

94

18

22/4/88

دكتر قربان نیا

دكتر حبیبی مجنده

مونا ابراهیمی

بردگی سفید در نظام بین­الملل حقوق بشر

95

5/17

5/5/88

دكتر كدخدایی

دكتر نجفی ابرندآبادی

مریم بابایی مقدم

از پولشویی متعارف تا پولشویی الكترونیكی در اسناد بین المللی

96

19

13/8/88

دكتر خدایی

دكتر قربان نیا

احمدرضا سلیمان زاده

مشاركت مستقیم در مخاصمات مسلحانه در نظام بین­المللی حقوق بشر دوستانه

97

5/18

19/8/88

دكتر قربان نیا

دكتر میرعباسی

احسان عزیزی

مسؤلیت بین­المللی دولت ناشی از اعمال شركت­های خصوصی امنیتی در مخاصمات مسلحانه

98

5/19

27/8/88

دكتر عبدالهی

دكتر بیگ زاده

علی نواری

كنوانسیون مصونیت قضایی دولت: تدوین یا توسعه حقوق بین­الملل

99

5/18

1/10/88

آقای رهایی

دكتر كدخدایی

لیلی بركت

بررسی حقوق و مقررات بین­المللی حاكم بر جلوگیری از قاچاق انسان

100

5/18

8/10/88

دكتر حبیبی مجنده

آقای رهایی

سونیا شاهسار

اصل اقدامات احتیاطی در حقوق بین­الملل محیط زیست

101

25/19

13/10/88

دكتر حبیبی مجنده

دكتر قربان نیا

زینب پورخاقان

مسئولیت بین­المللی دولت­ها در پرتو رأی سال 2007 دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه اجرای كنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل­زدایی

102

18

29/10/88

دكتر قربان نیا

دكتر كدخدایی

هانیه پابرجا

مسئولیت ناشی از نقض تعهدات عام­الشمول ( Orga Omnes )

103

19

1/11/88

دكتر قربان نیا

دكتر موسوی

یلدا نقی زاده

تأثیر پروتكل كیوتو بر تعهدات حقوقی كشورهای عضو اوپك 

104

18

20/11/88

دكتر بزرگی

دكتر میرعباسی

محمد رحیمی

اصل عدم تبعیض در رویه

سازمان تجارت جهانی

105

5/18

27/11/88

دكتر حبیبی مجنده

دكتر كدخدایی

حمیده انصافی

بررسی ابعاد حقوقی دادگاه ویژه لبنان

106

 

17

9/12/88

دكتر قربان نیا

دكتر حبیبی مجنده

فاطمه شمس

مسئولیت نهادهای غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه با دولتها

107

5/17

20/12/88

دكتر حبیبی­مجنده

دكتر قنبری

نرجس غلامی

حقوق و رویه سازمان تجارت جهانی در مقابله با دامپینگ

108

5/16

25/3/89

دكتر كدخدایی

دكتر میرعباسی

زكریا نوبخت

همكاری دولتهای غیر عضو اساسنامه

رم با دیوان بین­المللی كیفری

109

5/19

10/7/89

دكتر حبیبی مجنده

دكتر بیگ زاده

هما رشید

دزدی دریایی و راهكارهای مقابله با آن

110

18

14/7/89

دكتر قربان نیا

دكتر حبیبی

هلیا رضوانی

نقش یونسكو در توسعه و ترویج حقوق بشر

 

111

5/19

24/7/89

دكتر جلالی

دكتر میرعباسی

علی آقاحسینی

حفاظت از محیط ماوراء جو در قبال آلودگی ناشی از فعالیت­های آلایندهدرباره وبلاگبه وبلاگ من خوش امدید
نظر یادتون نره
هر انسان کتابی است در انتظار خواننده اش

مدیر وبلاگ : رام
نویسندگان
نظرسنجی
شما طرفدار کدام تیم فوتبال ایرنی هستین؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
چت روم
آوای دل
دریافت همین آهنگ
دوستانتان را به یك شغل پردرآمد و آسان دعوت كنید : « جزئیات »
Email: